Gestió Ambiental

OBJECTIU: La gestió dels residus municipals és un dels vectors ambientals que es tenen en consideració a l’hora d’avaluar la sostenibilitat d’un municipi. Realitzar una diagnosi dels residus ens permet conèixer l’estat de la qüestió i alhora valorar quines accions es podrien desenvolupar per millorar la gestió i tendir cap a una gestió més sostenible.

PROCEDIMENT: En primer lloc, s’avaluen totes les dades públiques que es disposen de l’Agència de Residus de Catalunya i, si cal, de l’ajuntament. Els paràmetres bàsics a estudiar són: la generació de residus, el percentatge de recollida selectiva vers la producció total i el rendiment del percentatge de recollida selectiva de cada fracció. En paral·lel cal conèixer quines accions s’han desenvolupat en el municipi i els resultats objectivables associats.
Un cop avaluats els punts febles i forts de la gestió dels residus municipals, és important definir les accions a realitzar curt i mig termini per millorar la seva gestió.
CLIENT: grup municipal d’IC-Verds de Llançà
PERÍODE: desembre-gener 2015

Related Projects