Breu diagnosi de la gestió de residus al municipi de Llançà

La gestió dels residus municipals és un dels vector ambientals que es tenen en consideració a l’hora d’avaluar la sostenibilitat d’un municipi. Realitzar una diagnosi dels residus ens permet conèixer l’estat de la qüestió i alhora valorar quines accions es podrien desenvolupar per millorar la gestió i tendir cap a una gestió més sostenible.
Estem elaborant una breu diagnosi pel municipi de Llançà per poder oferir millores per una gestió més sostenible.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.